Home

ROPA Dienstverlening

Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van een evenement te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning.
Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast.
Bij risicovolle evenementen biedt evenementenzorg de mogelijkheid om in een vroeg stadium zorg te verlenen. Hiermee kan verergering van letsel, invaliditeit en overlijden beperkt of voorkomen worden.
Evenementenzorg moet aansluiten aan en ten dienste staan van optimale ketenzorg. Het is essentieel dat bij risicovolle evenementen vooraf ketenafspraken worden gemaakt.

Doelstellingen:
* definiëren goede evenementenzorg
* vaststellen termen en definities rondom evenementenzorg
* normen stellen voor zorg op evenementen
* helderheid verschaffen over verantwoordelijkheden
* kaders stellen rondom bevoegd- en bekwaamheid
* borgen van patiëntveiligheid
* kwaliteit en veiligheid toetsbaar maken

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Het evenementenseizoen is in volle gang! Goede en veilige #EHBO #zorg op een evenement moet vanzelfsprekend zijn. Als je op een evenement zorg nodig hebt moet je er van op aan kunnen dat je de juiste zorg krijgt door de juiste zorgverlener.

Evenementenzorg is alle zorg die aan deelnemers, toeschouwers en medewerkers op een evenement wordt verleend. Er wordt van een evenement gesproken als een groep mensen bij elkaar is op een specifieke locatie, voor een specifiek doel in een bepaalde periode. Evenementenzorg kan zowel eerste hulp als medische zorg zijn, verleend door eerstehulpverleners of zorgprofessionals, die vrijwillig of tegen betaling ingezet zijn. Een belangrijk kenmerk van evenementenzorg is dat evenementenzorgverleners in georganiseerd verband zijn ingezet, bijvoorbeeld namens een EHBO-organisatie, stichting of bedrijf. Georganiseerd verband betekent dat zorgverleners ingezet zijn met de specifieke taak om zorg te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn: 2 eerstehulpverleners die bij een hockeywedstrijd op zaterdagmiddag worden ingezet, een arts die bij een motorcross is ingezet in samenwerking met een EHBO-team tot de inzet van vele eerstehulpverleners en zorgprofessionals bij een groot sport- of muziekevenement.

Evenementenzorg is een aanvulling op de reguliere (eerstelijns) acute zorg, bijvoorbeeld door huisartsen(post), de regionale ambulancezorg en de spoedeisende hulp.

Evenementenzorg is planbare zorg. Dit betekent dat vooraf kan worden ingeschat welke zorg nodig kan zijn. Om deze inschatting te maken kan een risicoanalyse noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in combinatie met ervaringen van eerdere edities van een evenement. Aan de hand van de verwachte risico’s en bijbehorende zorgvragen worden de juiste zorgniveaus ingezet. Is op grond van het risicoprofiel te verwachten dat bepaalde risicovolle- of voorbehouden handelingen nodig zijn, dan dienen zorgverleners te worden ingezet die bevoegd en bekwaam zijn om deze handelingen uit te voeren. Wanneer het aanbod zorgvragers door bijzondere omstandigheden groter is dan op voorhand werd ingeschat, wordt via de Meldkamer Ambulancezorg de zorg opgeschaald.

Uitgangspunt is dat bij de meeste evenementen de inzet van eerstehulpverleners voldoende is. Dit zijn de zorgniveaus Basis Eerste Hulp, eventueel aangevuld met Evenementen Eerste Hulp. Indien er sprake is van een verhoogd risico, bijvoorbeeld door grote aantallen bezoekers of door risicoactiviteiten, dan kunnen aanvullend zorgprofessionals van hogere zorgniveaus worden ingezet.

Evenementenzorg is ook maatwerk. Afhankelijk van het risicoprofiel en de verwachte zorgvragen kunnen zorgverleners worden ingezet die het beste in staat zijn om de zorgvragen af te handelen. Bij een evenement waarbij sportletsels worden verwacht kan dit betekenen dat er naast eerstehulpverleners een sportarts wordt ingezet. Bij een dance-event een ambulanceteam in combinatie met een arts die in staat is om stoornissen in de vitale functies te behandelen. En bijvoorbeeld op de camping van een meerdaags festival een huisarts

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO’ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.

Heeft u binnenkort een evenement waarbij onze hulpverleners goed van pas zouden kunnen komen?

Bij al uw vrijmarkten, kinderspelen, atletiekwedstrijden, wielerronden, paarden- en ponyconcoursen, kermissen, (besloten) feesten, buurtfeesten, (muziek) evenementen, bedrijfsuitjes, teambuilding-weekends, feestweken, de bloemencorso, taptoe (sport)evenementen, (pop)concerten, vergaderingen, bijeenkomsten, hardloopwedstrijden, straattoernooien, familiesportdagen, e.d. bieden wij u de juiste hulpverlening ( EHBO ) en een passend advies voor de veiligheid (BHV) van uw bezoekers en deelnemers.

Als kleine onderneming kunnen wij u een persoonlijke dienstverlening bieden die adequaat, flexibel en creatief is, toegesneden op uw specifieke situatie en wensen.

Deze evenementen kunnen zowel in een gebouw, een tent of open lucht plaats vinden.

Alle aangesloten hulpverleners zijn in het bezit van diploma’s en zullen volgens de richtlijnen van het eenheidsdiploma EHBO, eerste hulp verlenen.
Met een duidelijke structuur.

Eén aanspreekpunt voor de organisator.
De E.H.B.O.-er geeft ook aanwijzingen ter voorkoming van leed en let op het welzijn van bezoekers én personeel.
Vanzelfsprekend zijn de hulpverleners duidelijk herkenbaar aan hun outfit
Tijdens het evenement zullen altijd twee of meer hulpverleners aanwezig zijn, waarvan tenminste één ervaren hulpverlener, die de leiding heeft en fungeert als aanspreekpunt voor de organisator.
Deze mensen bogen op een ruime ervaring, beschikken over verbandmateriaal en besteden een (groot) gedeelte van hun vrije tijd aan de EHBO.
Wij beschikken bovendien over een eigen AED, waarmee levens gered kunnen worden.

Bij de evenementen geldt dat de EHBO’er een graag geziene gast is.

BHV-er
Verkeersregelaar
AED-bediener
Lid van HartSlagNu
Eerste Hulp Verlener
nog gewenst
komt eraan